Etikettarkiv: Politik

Ja till mer invandring

Inledande kommentar: Här är ett gammalt utkast jag aldrig publicerade. Läste Praktisk etik av Peter Singer, och artikeln Immigration av Wellman, Christopher Heath på Stanford Encyclopedia of Philosophy, på den tiden. Mycket är därför inspirerat av dessa texter. Lite är mitt eget. Jag kände i alla fall att det var mer relevant nu att publicera inlägget när det gått några månader sedan Sverigedemokraterna vann 12,86 % av rösterna i det svenska riksdagsvalet 2014 (och om några månader tycks det bli nyval, så det är möjligt att tänka lite kring invandringsfrågan igen före man röstar tillägg 2015-02-14: det blev inget nyval) och angående SVT:s undersökning om att Moderaterna är splittrade i flyktingfrågan. Nedan följer min tidigare opublicerade text.

FN:s flyktingorgan UNHCR uppskattar att det fanns cirka 50 miljoner flyktingar, asylsökande och internt deplacerade personer vid slutet av 2013. Av dessa var antalet flyktingar cirka 16.7 miljoner. Migrationsverket tilldelas årligen av regeringen/riskdagen medel för att kunna överföra cirka 1700-1900 kvotflyktingar till Sverige.

Med en flykting ska jag avse en person som befinner sig utanför sitt medborgarland då han/hon har en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av

  1. ras,
  2. nationalitet,
  3. tillhörighet till en viss samhällsgrupp, eller på grund av (a) sin religiösa eller politiska uppfattning, (b) sitt kön eller sin sexuella läggning och (c) som inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd.
  4. Eller för att personen flyr på grund av att deras land blivit obeboeligt (med anledning av långvarig torka, epidemier, naturkatastrofer, med mera).

(1) till (3) är i överensstämmelse med FN:s och Migrationsverkets definition av en flykting, men jag tycker deras definition är för snäv och inkluderar därför (4).

Min genomgripande åsikt om flyktingfrågan är följande: Det finns ofta en moralisk skyldighet att hjälpa flyktingar (och att denna moraliska skyldighet är oavhängig om vi hjälper flyktingar för att följa dygder som välvilja). Denna åsikt får jag från att jag anser att Sverige ska vara öppna för, och således tillåta, en större invandring jämfört med idag. Flyktingar är ett tydligt exempel på en grupp som ofta haft mycket rimliga skäl för att utvandra.

Jag planerar att i den här texten gå igenom mina svar på några invändningar mot att det skulle finnas en moralisk skyldighet att hjälpa flyktingar, eller invändningar mot att vi bör tillåta en större invandring jämfört med idag. Jag hoppas att dessa svar ska tydliggöra min åsikt i flykting- och invandringsfrågan. För att göra det så tydligt som möjligt försvarar jag ett ja till mer invandring.

Första protesten: Välvillighetsprincipen

Flyktingar kan ge skäl för att de bör få tillhöra ett annat land som de inte är medborgare i, men de har inte en rätt att tillhöra ett annat land.

Första svaret

Skulle vi tillämpa detta synsätt skulle vi inte hjälpa flyktingar och därför är protesten ointressant om inte protestanten menar (a) sådana personer som kan rätteligen benämnas flyktingar bör inte hjälpas eller (b) vi ska hjälpa flyktingar så länge de inte tillhör vårt land. (a) är diskriminerande och (b) känns godtycklig (säkerligen spelar det ingen roll vart din vän är i världen för att du ska tycka att det är rätt att hjälpa denne, och detsamma bör gälla alla andra människor). Avsikten bör vara att hjälpa dessa flyktingar såsom vi hjälper våra egna medborgare. Det vill säga: Förutsatt att du är av åsikten att ett land bör värna om sina medborgare, följer det, anser jag, att du bör på samma sätt värna om människor som inte är ditt lands medborgare. Det finns ingen moraliskt relevant egenskap hos flyktingar som skiljer dem i dessa avseenden från landets medborgare. Dessutom tenderar flyktingarnas intresse vara ett överlevnadsintresse, och dessa intressen tenderar i sin tur att vara starkare än det egna landets medborgare (om vi betraktar exempelvis länder såsom Sverige).

Jag har nu belyst orimligheten i första protesten.


Andra protesten: Chauvinism

Stater är moraliskt förbundna att öppna dörrarna till sitt land, men inte för alla, enbart för dem som anses ha nationella eller etniska kopplingar till staten ifråga.

Andra svaret

Det är inte rätt att utesluta till exempel statslösa och förföljda personer bara för att de är utlänningar och därför inte anses ha någon nationell eller etnisk koppling till staten. Detta är en ej moraliskt relevant distinktion mellan personer. //


Svaren grundar sig i min uppfattning om vilka beslut som etiken förordar oss att göra. Denna uppfattning kan kortfattat skrivas enligt följande: Om vi står mellan två oförenliga handlingar X och Y, så bör vi utföra den handling som tar mest hänsyn till de intressen som handlingens konsekvenser berör.

För att beröras av en handlings konsekvenser är det rimligt att de som kan beröras är medvetna, självmedvetna och rationella varelser. Utan att gå in i vad dessa tre kriterier egentligen betyder, ska jag säga detta: Personer, som människor är, kan beröras av en handlings konsekvenser just för att människor har intressen.

För att återkomma till mitt första svar om välvillighetsprincipen ska jag säga följande: Många flyktingar lever under omständigheter som vi i vår privilegierade situation inte rätteligen kan föreställa oss. Detta är tydligt från bland annat de rapporter FN och de svenska utrikeskorrespondenterna utfört. Flyktingarnas intresse är enligt detta underlag ofta ett överlevnadsintresse. Eftersom dessa överlevnadsintressen är långt starkare än våra intressen till exempelvis marginellt förbättrad välfärd, och eftersom gränsen för flyktingmottagning ännu inte är nådd, bör vi motta betydligt fler flyktingar. Kortfattat: Många av oss i Sverige har ett överskott, och vi kan räkna våra välsignelser – det är svårare att säga detsamma om flyktingar – jag tänker därför att vi bör avvara delar (troligen mycket stora delar) av våra resurser till andra som behöver det mer, såsom flyktingar som kommer till Sverige.

Slutsatsen att vi bör motta betydligt fler flyktingar kommer alltså från min uppfattning om vilka handlingar jag anser att vi bör utföra. Eftersom min definition om vad etiken förordar oss att göra inte tar hänsyn till vilka egenskaper personer har, så ska vi koncentrera oss på att människor (a) är personer och (b) att de hyser intressen. Jag återkommer till detta senare.

Jag ska säga mer om min syn på etiken: Etiken frågar av oss att gå utöver oss själva och se till andra. En god metafor är att det finns en sorts opartisk betraktare som ser till alla som etiken berör (därav är jag inte moralisk nihilist (det finns inga moraliska värden) eller moralisk relativist (ingen kan ha objektivt rätt eller fel)). När vi föreställer oss att denna opartiska betraktare funderar över egenskaper som ras och nationalitet, så kan vi ställa oss frågan: Är dessa egenskaper moraliskt relevanta? Om svaret på denna fråga är ja, varför? Ibland kan religiösa skäl läggas fram för att det finns en moralisk relevans när vi ser till små barn eller äldre människor, och detta är säkerligen två olika egenskaper de flesta personer genomgår, men sådana egenskaper är inte viktiga utöver deras bidrag till karaktären hos de intressen som personen hyser. Det jag förespråkar, hursomhelst, är en icke-religiös syn på etiken, och jag kan inte för nuvarande se någon relevant egenskap som skulle ha moralisk relevans förutom att de vi betraktar är medvetna, självmedvetna och rationella varelser.

Jag ska också förtydliga vad jag inte tror om etiken: Jag tror inte på tanken att vi inte kan argumentera eller komma överens om etiska frågor. Jag tror att det är möjligt att framföra åsikten om vad som bör eller ska göras. Jag anser också att detta bör inte kan härledas från ett är, så min åsikt är därför inte att vi genom att titta oss runt i världen (jag tänker mig här att vi göra empiriska observationer) kommer finna svaren på alla etiska frågor. Jag menar följande: Det är praktiskt lämpligt (och etiken är i min mening onödig om den saknar praktisk lämplighet) att vi försöker göra etiska beslut genom att föreställa oss en opartisk betraktare.

Nu när vi tagit oss igenom denna diskussion har jag skissartat klargjort min syn på etiken

Jag riktar mig inte huvudsakligen till filosofer i denna text, och jag ser att min redogörelse inte är rigorös. Det jag försöker göra är att visa hur man kan fundera över dessa problem. Och precis som en butikschef ungefärligen sa (när han såg en hemlös tigga utanför hans butik ute i kylan): ”när jag väl började tänka på det, så var det klart vad som skulle göras” och han avvarade därefter några kvadratmeter till den hemlösa som kunde sitta inne i butiken istället för ute i kylan. På samma sätt tror jag att när du väl börjar tänka djupt kring flyktingfrågan, så kommer vi nog gemensamt kunna komma fram till vad jag här förespråkar (och annars har vi ju ändå diskuterat saken!). Så låt oss fortsätta.

Tredje protesten: Asylprincipen

Om en flykting P lyckas ta sig över ett annat lands gräns, så kan P kräva asyl och att P inte ska skickas tillbaks till det land som P riskerar förföljelse på grund av ras, nationalitet eller grupptillhörighet (se definitionen av en flykting (1)-(4) ovan för förtydligande). En flykting kan inte kräva detsamma om han/hon inte lyckats ta sig över landgränsen.

Tredje svaret

Denna princip gör en distinktion mellan de flyktingar som inte lyckas ta sig till ett lands gräns och de som lyckas. Är denna närhetsprincip relevant? Nej, enligt den definition av etiska beslut som jag föreslagit ovan, då denna inte inbegriper något om avstånd/närhet. Kanske har vi starkare känslor för att hjälpa de flyktingar som finns inom vårt lands gränser, men det finns en viktig skillnad mellan känslor och etik. Om ett etiskt beslut är rätt, så är det oavhängigt våra känslor om den (tänk på en opartisk betraktare). I övrigt känns det klart att etiken inte bara är en funktion av våra känslor. Den etik som jag föreslagit kräver av oss att vi, allt annat lika, inte ser till egenskaper som närhet. Definitivt är det inte allt annat lika i detta fall, det är troligen mer kostsamt rent monetärt att hjälpa flyktingar som inte redan lyckats ta sig till landets gräns, men jag betonar att denna monetära kostnad ofta är försumbar, då flyktingarnas överlevnadsintressen är så pass starka att de övervinner våra krav på monetär sparsamhet.


Fjärde protesten: ”Droppe i havet”-argumentet

Eftersom det är så många flyktingar, och eftersom det är omöjligt för oss att hjälpa dem alla, bör vi avstå från att hjälpa flyktingar.

Fjärde svaret

Även fast vi inte kan hjälpa alla, kan vi hjälpa några och det är vad etiken jag förespråkar föreslår att vi gör. Vi kan säga att protesten går in i en perfektionistisk fälla. (Regn utgör en samling vattendroppar, och trots allt så fyller regnen haven.) //


Inställningen i tredje svaret är tron på jämlikhet mellan människor, och denna princip inkluderar människor över och bortom landgränser. Inställningen i fjärde svaret är strävandet mot målet att hjälpa flyktingar, vilket är samma inställning jag uttryckte i första svaret.

Femte protesten: Bevarandet av kulturen

Flyktingar ska inte mottas alls, eller så ska flyktingkvoten minimeras, för att bevara nationens distinkta kultur.

Femte svaret

Protesten tycks bygga på en oro om att protestantens hemlands kultur inte kommer bevaras om invandringen ökade dramatiskt. I Sverige kanske denna protestant säger att vi bör ha öppna gränser för folk från Norge, Danmark och Finland, men begränsade, eller stängda, gränser för folk som kommer från länder i Mellanöstern exempelvis. De kanske resonerar så att den kulturella skillnaden som står mellan Sverige och ett land i Mellanöstern är så pass stor att om tillräckligt många från Mellanöstern utvandrar till Sverige skulle den svenska kulturen få en enorm, och icke-önskvärd, förändring. Frågan är hur distinkt vår (den svenska) kultur(en) verkligen är. Ett underliggande antagande verkar även vara att en förändring i protestantens hemlands kultur är skadlig, men är detta empiriskt motiverat? Samtidigt är det inte uppenbart att invandrare skulle vilja påtvinga oss deras kultur, och samtidigt finns det integrationsfrågor att ta beakta, det vill säga att invandrarna kan integreras i det svenska samhället exempelvis. Det verkar vara så att protestanten överdriver hur distinkt hans, eller hennes, kultur är, och glömmer bort hur mycket kulturen förändras oavsett invandring. Dessutom verkar det finns en rädsla för en sådan kulturell förändring – främlingsfientlighet är ett exempel på en sådan rädsla. Vi ska inte glömma att de som står utanför landets gränser har intressen precis som de som står innanför, och det är svårt att se att intresset att bevara ens kultur skulle överväga intresset för en flykting att få utvandra till landet ifråga.

Femte protesten tycks därför handla om att begränsa strömmen av flyktingar som kommer från ett land med en så distinkt kultur att den på ett icke-önskvärt sätt påverkar hemlandets kultur. Jag ställer mig skeptisk till detta på grund av ovanstående: överdriften av värdet av en distinkt kultur, det att kulturen förändras radikalt ändå; och att intressen är intressen, oavsett om personen är utanför landets gräns eller innanför.


Sjätte protesten: Bevarandet av ekonomin

Flyktingar försämrar statens ekonomi, alltså bör vi antingen sluta motta dem eller drastiskt minska dagens flyktingkvot.

Sjätte svaret

Detta argument slår inte mot alla invandrare, utan mot de invandrare som protestanten tror inte skulle bidra till den ekonomiska tillväxten i hemlandet. Detta tycks vara en empirisk fråga om huruvida invandringen negativt påverkar den inhemska ekonomin. Av mina nationalekonomiska kunskaper att döma tycks invandring påverka på det sättet att vissa gynnas och andra missgynnas. Detta verkar bland annat slå mot de inhemska låginkomsttagarna som invandrare ofta tycks kunna ersätta. Det finns också positiva effekter, såsom att företagen kan anställa billigare arbetskraft, och att efterfrågan på en större mångfald av varor och tjänster ökar. Många ekonomer verkar tro på en mer öppen global ekonomi. Så vad vi bör diskutera är huruvida det finns en rätt att öka invandringen om detta för med sig att många av den inhemska ekonomins låglönetagare skadas ekonomiskt. En sådan rätt tycks inte finnas, men den omvända rätten tycks heller inte gälla. Om det är avgjort att låglönetagare kommer skadas ekonomiskt, kanske ekonomiska planer kan införas för att kompensera de ursprungliga låglönetagarna. Därav behöver protestanten visa att det finns personer i den inhemska ekonomin som med mycket stor sannolikhet kommer skadas ekonomiskt, och att detta inte kan kompenseras på något sätt.


Jag tänker att jag avslutar med några ytterligare protester och förslag på invändningar som kan göras mot dessa.

  • I välfärdsstater som Sverige bör invandringen begränsas för att bevara fördelningen av välfärdsfördelar som försäkringar och bidrag, Frågeställning: men om välfärdsstaten måste fungera på detta sätt, är den då motiverad?
  • Gränserna behöver stängas för att nationen ska fungerar ordentligt, ty det finns inom nationen ett folk som har stark tillit till varandra, vilket beror på att alla inom nationen har en gemensam kultur. Den gemensamma kulturen skulle bli svag, eller helt försvinna, om invandringen fortsatte öka, och tilliten skulle försvinna med den. Frågeställning: Tillit är viktigt, men bygger nationens funktion så starkt på en sådan tillit, och hur homogen behöver kulturen vara?
  • För att bevara säkerheten behöver vi stoppa strömmen av invandrare. Frågeställning: men då behöver vi troligen även stoppa strömmen av turister, gästarbetare, utbytesstudenter, med mera, så detta argument känns otroligt redan nu. Vidare: om terrorister vill utföra en olaglig handling, så tycks de inte bli avrådda från att göra detta bara för att gränserna är stängda; istället kommer de kanske koncentrera sig på att undkomma det juridiska systemet eller helt ignorera det.
  • Varje nation har en självbestämmande rätt, och får därför stänga gränserna för invandrare i enlighet med denna självbestämmanderätt. Frågeställning: här kan man diskutera om nationer kan ha moraliska rättigheter överhuvudtaget.

Jag tror att det krävs en mer uttömmande diskussion av flyktingfrågan än den som presenterats här. Det känns viktigt att redogöra argumenten för, och argumenten mot, ökad invandring, och att diskutera vilka poänger som dessa argument lyfter fram i ljuset av svar på empiriska frågor om invandring och i ljuset av något bestämt etiskt ställningstagande. Det är bra om du ser något komplicerat i det jag skrivit ovan och vill kommentera det (gör gärna det, i sådana fall så ska jag titta på det senare), för då kan vi kanske nå en mer nyanserad bild av flyktingfrågan. I dagsläget är jag övertygad om att det finns starkare skäl för att öka invandringen till Sverige än att inte göra så.

Jag upprepar mitt skäl för att öka invandringen till Sverige: Det som ligger till grund för denna åsikt är (bland annat) att etiken ska behandla personer och deras intressen. Utöver detta finns egenskaper hos personen som rör kultur, etnicitet, politiskt ställningstagande, fysisk konstitution, och så vidare, men en etisk diskussion bör inte diskutera dessa egenskaper mer än vad de bidrar till att belysa vilka intressen personen har. När vi resonerar på detta sätt tycks rimligheten i påståendet att vi bör öka invandringen till Sverige vara mycket starkt.

Annonser